قومی_فٹ_بال_تنظیم (Show in class hierarchy)

Label (en): national soccer club
Label (ur): قومی فٹ بال تنظیم
Super classes: فٹ بال تنظیم

Properties on قومی_فٹ_بال_تنظیم:
Name Label Domain Range Comment