Statistics for template Infobox - chemický prvek and its DBpedia mapping

8.55 % properties are mapped ( 10 of 117 ).

23.55 % of all property occurrences in Wikipedia ( cs ) are mapped ( 1031 of 4377 ).

The color codes:
property is mapped
property is not mapped
property is mapped but not found in the template definition
property is ignored
occurrences property
129 název
129 protonové číslo
129 značka
124 latinsky
124 obrázek
122 dolní tabulka
121 perioda
120 číslo CAS
119 blok
119 chemická skupina
118 skupenství
116 relativní atomová hmotnost
114 vpravo
113 elektronová konfigurace
113 vlevo
105 teplota tání
103 hustota
101 elektronegativita
100 teplota varu
96 skupina
90 atomový poloměr
88 ionizační energie
88 oxidační čísla
86 pod
85 kovalentní poloměr
85 nad
83 ionizační energie2
82 vzhled
80 ionizační energie3
80 magnetické chování
79 krystalografická soustava
79 tepelná vodivost
70 nukleonové číslo
68 skupenské teplo tání
67 skupenské teplo varu
66 měrný elektrický odpor
63 měrná tepelná kapacita
56 koncentrace v zemské kůře
55 tvrdost
54 Van der Waalsův poloměr
54 molární objem
54 rychlost zvuku
51 iontový poloměr
47 standardní elektrodový potenciál
46 tlak syté páry
44 koncentrace v mořské vodě
43 popisek
38 elektrická vodivost
37 S-věty
28 emisní spektrum
23 R-věty
12 molární tepelná kapacita
11 standardní molární entropie
10 molární atomizační entalpie
9 ionizační energie4
5 součinitel elektrického odporu
5 teplota změny modifikace
4 měrná magnetická susceptibilita
4 součinitel délkové roztažnosti
3 entalpie změny modifikace
3 kritická teplota
3 teplota supravodivosti
3 teplota trojného bodu
3 tlak trojného bodu
2 koncentrace ve vzduchu
2 kritický tlak
2 povrchové napětí
2 součinitel dynamické viskozity
2 specifické teplo tání
1 Van der Waalsovy konstanty
1 index lomu
1 kritická hustota
1 relativní permitivita
1 spalné teplo na kg
1 spalné teplo na m3
1 specifické teplo varu
1 symboly nebezpečí
0 ATC skupina
0 ChEBI
0 H-věty
0 InChI
0 NFPA 704
0 P-věty
0 PubChem
0 SMILES
0 UN kód
0 anglicky
0 další čísla CAS
0 ionizační energie10
0 ionizační energie5
0 ionizační energie6
0 ionizační energie7
0 ionizační energie8
0 ionizační energie9
0 izotopy
0 krystalická struktura
0 kyselost
0 meze výbušnosti
0 modifikace
0 německy
0 obrázek2
0 obrázek3
0 popisek2
0 popisek3
0 součinitel kinematické viskozity
0 symboly nebezpečí GHS
0 teplota hoření
0 teplota sublimace
0 teplota supratekutosti
0 teplota vznícení
0 teplota vzplanutí
0 teplota změny soustavy
0 velikost obrázku
0 velikost obrázku2
0 velikost obrázku3
0 číslo EINECS
0 číslo RTECS